Search Statistics for Artigo

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 author_keyword:Terreri, Maria Teresa Ramos Ascensão [UNIFESP] 2046 45.55% 0.00
2 author_keyword:Hilário, Maria Odete Esteves [UNIFESP] 2027 45.12% 0.00
3 type_keyword:Artigo 1451 32.30% 0.00
4 subject_keyword:dermatomiosite juvenil 1215 27.05% 0.00
5 author_keyword:Len, Claudio Arnaldo [UNIFESP] 1190 26.49% 0.00
6 subject_keyword:children 745 16.59% 0.00
7 subject_keyword:crianças 584 13.00% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2000 TO 2009] 428 9.53% 0.00
9 author_keyword:Andrade, Luiz Eduardo Coelho [UNIFESP] 365 8.13% 0.00
10 dateIssued_keyword:2009 319 7.10% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
4492 100.00% 0.01